Zpracujeme Vaše mzdové účetnitví a personalistiku

Daňové přiznání 2010

Roční zúčtování daně za rok 2010

    Roční zúčtování záloh na daně provádí váš poslední zaměstnavatel/k 31.12./, u něhož jste uplatňoval/a slevy na dani na základě podepsaného „Daňového prohlášení“ (růžový formulář).

Nechcete si nechat zpracovat své daně u zaměstnavatele, není vždy příjemné přiznávat své závazky, své dluhy třetím stranám /hypotéka, atd./. V takovém případě nic nepodepíšete na Prohlášení  a necháte si vystavit  "Potvrzení o zdanitelných příjmech" a společně s ostatními doklady si podáte Daňové přiznání na Finančním úřadě.

 1. O roční zúčtování daně můžete zaměstnavatele požádat, pokud jste
  1. pobíral/a mzdu v kalendářním roce pouze od jednoho plátce nebo od více plátců postupně a měl jste ve všech měsících v roce 2010 podepsáno daňové prohlášení, a
  2. neměl/a jiné zdanitelné příjmy přesahující 6000 Kč hrubého (např. nájmy, příjmy z podnikání atd.).

     Pokud v takovém případě o roční zúčtování nepožádáte, je daňová povinnost splněna sraženými zálohami v běžných měsících roku 2010.

 V ostatních případech jste povinen/a podat daňové přiznání na Finančním úřadu v místě trvalého bydliště. Jedná se o tyto případy:

a)      Vedle příjmů ze závislé činnosti jste měl/a ještě další zdanitelné příjmy v úhrnu přesahujícím 6000 Kč hrubého za rok (nájmy, podnikání atd.).

b)      Měl/a jste současně dva či více zaměstnavatelů a u všech vám byla sražena zálohová daň (příjem více než 5000 Kč hrubého měsíčně).


    Doklady potřebné k ročnímu zúčtování záloh na daně z příjmu


 1. Řádně vyplněná písemná žádost, která je součástí prohlášení k dani a je uvedená v části III. Daňového prohlášení.

 Zde uvedete, zda jste v roce 2010 pobíral/a mzdu pouze od jednoho zaměstnavatele, nebo i od dalších zaměstnavatelů postupně. Musí být dokladován celý rok 2010, tedy i období, kdy jste nebyl/a zaměstnán/a a nepobíral/a žádný příjem (doložíte čestným prohlášením či potvrzením od Úřadu práce).

   Dále můžete uplatnit následující daňové úlevy:

-          na vyživovaného manžela/manželku – můžete uplatnit slevu z výsledné daně ve výši 24 840,- Kč ročně, pokud manžel/ka v roce 2010 neměl/a vlastní příjem přesahující částku 68 000,- Kč. Do tohoto příjmu patří i nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství, důchod; nepatří sem rodičovský příspěvek. U cizích státních příslušníků nutno doložit Potvrzení o daňovém domicilu, které vydává finanční úřad v místě bydliště v ČR nebo doklad o pobytu na území ČR.

-          na vyživované dítě – můžete uplatnit slevu na výsledné dani ve výši 967,- Kč měsíčně. Musíte doložit, že druhý z partnerů odpočet neuplatňuje (potvrzením od zaměstnavatele partnera nebo čestným prohlášením pokud nebyl zaměstnán/a) a doložit kopii rodného listu dítěte. U cizích státních příslušníků je potřeba doložit daňový domicil (viz výše). V případě, že jste rozvedený/á, musíte doložit soudní rozhodnutí o svěření dítěte do vaší péče.

-          ve výši zaplacených úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotéky za rok 2010

Jako doklad je třeba doložit potvrzení z banky či spořitelny o skutečné výši zaplacených úroků. Úvěr musí být použit na financování bytových potřeb uvedených v §15 odst. 7 zákona o dani. (koupě bytu, domu, pozemku za účelem stavby domu – vždy určeno k trvalému bydlení, rekonstrukce bytu v trvalém bydlení atd.). Kdo uplatňuje tuto úlevu za dobu zaměstnání u Interoute Czech poprvé, musí předložit smlouvu o uzavřeném úvěru, kde bude uvedeno na co je použit. Dále je nutno předložit: při koupi bytu – smlouvu o koupi, při koupi domu – smlouvu o koupi, výpis z katastru, při koupi pozemku – výpis z katastru.

-          ve výši poplatníkem zaplaceného příspěvku na penzijní pojištění za rok 2010

(min. 6001 Kč, max. 12000 Kč ročně). Jako doklad je třeba předložit potvrzení penzijního fondu o skutečně zaplacených příspěvcích za rok 2010. Pokud tuto úlevu uplatňujete za dobu zaměstnání poprvé, je třeba rovněž donést kopii smlouvy o penzijním pojištění.

-          ve výši poplatníkem zaplaceného příspěvku na životní pojištění za rok 2010

max. 12000 ročně. Jako doklad je třeba předložit potvrzení pojišťovny nebo banky o výšy zaplacených příspěvků v roce 2010. A pkud uplatňujete poprvé, tak doložit i smlouvu uzavřenou o takovém pojištění.

-          Pokud jste poskytl/a dar (patří sem i darování krve). Částku je třeba doložit potvrzením dané instituce a vyplnit příslušnou kolonku v daňovém prohlášení.

  

 1. Potvrzení o zdanitelných příjmech a o sražených zálohách na daň na zdaňovací období 2010 od všech předchozích zaměstnavatelů.

 

 1. Na zadní straně daňového prohlášení stvrdíte pravdivost a úplnost údajů svým podpisem. Vše je potřeba udělat nejpozději do 15.2.2011.

 

 

Annual tax accounting 2010

 

 1. Annual tax accounting is to be carried out by your last employer where you have applied for tax discount based upon a signed „Tax declaration“(pink form).
 2. This is possible only if you:
  1. Did not have other taxable income exceeding 6000 CZK gross (e.g. rentals, incomes from entrepreneurial activity, etc.), and
  2. You received your salary from only one employer at a time or more payers subsequently in 2010, and you have signed the tax declaration for the whole 2010.

     If you will not apply for the annual tax account, the tax liability is fulfilled through advances deducted monthly in 2010.

 Otherwise you are obliged to declare your taxes at the Tax Office in your domicile. The following employees are concerned: 

 a)      Employees who had other taxable income exceeding 6000 CZK gross in total (rentals, private business etc.) beside of the income from your employment.

b)      Employees who had two or more employers simultaneously in 2010 and the tax advance were deducted by all of them (i.e. your income was more than 5000 CZK gross per month).

    What is needed for the annual tax accounting 2010

 1. You have to apply for the annual tax account in the tax declaration.

You should state there whether you had an income from one employer or from more employers subsequently in 2010. The whole year 2010 has to be documented, i.e. including periods where you were not employed and did not receive any pay. You should document that through a statutory declaration or a certificate from the Labour Office.                                                          

Further, you can apply for following tax deductions:

-          For a maintained spouse you can get a discount in amount of 24 840 CZK from the final tax providing the spouse’s own income did not exceed 68 000 CZK in total in 2010. This income also includes sickness benefits, maternity benefits, and pension; it does not include parental benefits. Foreigners have to provide a Tax Domicile Certificate that you can obtain from the CZ Tax Office or CZ Temporary/Permanent stay confirmation.

-          For a child you can get a monthly discount from the final tax in amount of 967 CZK. This tax benefit must not be claimed by your spouse at the same time. You have to prove this through a certificate from the employer of your spouse or a statutory declaration of your spouse in case the spouse is not employed. You also have to supply a copy of the birth certificate of your child. Foreigners have to provide a Tax Domicile Certificate as stated above. In case you are divorced you have to document adjudication of fosterage. 

-          In amount of paid building loan / mortgage interests in 2010.

You have to bring a certificate from your bank confirming the amount of paid interests. The credit had to be used for financing your housing needs mentioned in §15 Clause 7 of the Tax Law (purchase of a flat, a house, a piece of land for building a house – always designated for permanent residence, flat reconstruction for permanent living etc.). The credit contract has to be supplied and the loan application must be stated if applying for the first time. At flat purchase – purchase agreement, at house purchase – purchase agreement, excerpt from the Land Register, at land purchase - excerpt from Land Register.

-          In amount of pension insurance you paid in 2010 (min. 6001 CZK, max. 12000 CZK per year). You should supply a confirmation on the amount paid from your pension fund. If you apply for this for the first time at Interoute Czech, you have to supply a copy of the pension insurance contract.

-          If you provided someone with a gift (including blood giving), you should document the amount through a certificate from the institution that received the gift and mark it in the tax declaration. 

 

 1. Summary of your taxable incomes and deducted tax advances for 2010 from all previous employers you had in 2010.
 2. You have to sign the reverse side of the tax declaration. Everything has to be completed by February the 15th, 2011.

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.