Zpracujeme Vaše mzdové účetnitví a personalistiku

Bakalářská práce na téma Alternativní typy pracovních úvazků jako aktivní nástroj politiky zaměstnanosti a sladění rodiny a kariéry ... /EN/ Alternative types of working time as an active instrument of employment..

29.09.2010 14:35

V této práci je popsána funkce současného systému v oblastech, které se dotýkají rodičů, slaďování práce a rodiny. Rovněž se snaží být příručkou pro přehlednější orientaci v dané problematice a s ní související legislativou.

Vypracovanou práci je možné zakoupit v e-shopu,  její obsah je uveden zde.

 

Anotace

            Cílem této bakalářské práce je deskripce současných opatření v systému státní podpory pro rodiny s malými dětmi, která mají významnou roli pří slaďování rodiny a zaměstnání. Rovněž popisuje další faktory ovlivňující užití alternativních pracovních forem jako účinného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, který zvýší zaměstnanost této skupiny. Stanovené hypotézy v průzkumné části jsou ověřovány za pomoci dotazníkového šetření. Tento kvantitativní průzkum se použije pro ilustraci odvozených závěrů.

 

Klíčové pojmy

 flexibilní pracovní doba,

mateřská a rodičovská dovolená

péče o děti,

potřeby rodičů – matek,

rodinná politika,

sladění rodinného a pracovního života.


 

 

Description

            The aim of thesis is a description of existing measures in the system of state aid for families with children. These measures have an important role in balancing the family and employment. It also describes the other factors affecting the use of alternative forms of employment as an effective instrument of active employment policy to increase employment of this group. The hypotheses of the research are examined with the help of questionnaire survey. The quantitative survey is used to support the conclusions derived.

 

Key data

Active employment policy

Balancing family life and work

Children under four years

Family policy

Flexible working hours

Childcare

Maternity and parental leave

Needs of parents – mothers


 

OBSAH práce: 

 

ÚVOD..

ČÁST I. - Teoretická východiska.

1.         RODINA A JEJÍ VÝZNAM..

2.         POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

2.1.               Realizace politiky zaměstnanosti rodičů v EU a ČR..

2.2.               Rodiče a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

2.3.               Financování APZ v ČR..

2.4.               Současný stav na trhu práce z pohledu rodiče v EU..

3.         STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA RODIN A DĚTÍ

3.1.               Aktuální opatření spadající do rámce pro-rodinné politiky (od 1. ledna 2009)

3.2.               Finanční podpora rodin..

3.2.1.            Rodičovský příspěvek – přímá finanční podpora.

3.2.2.            Porodné – přímá finanční podpora.

3.2.3.            Daňová zvýhodnění a slevy pro rodiny s nezletilými dětmi – nepřímá finanční podpora 

3.3.               Nefinanční aktivity k podpoře rodiny v rámci sociálního zabezpečení

3.4.               Slučitelnost profesních a rodinných rolí

3.4.1.            Opatření ke zvýšené ochraně a zvýhodnění žen- matek          a mužů- otců v souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péčí o dítě.

3.4.2.            Služby péče pro děti do tří let věku..

4.         PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY A JEJICH MODIFIKACE..

4.1.               Pracovní podmínky v platné legislativě.

4.2.               Nevýhody a výhody flexibilních pracovních úvazků..

4.3.               Typy flexibilních forem pracovních úvazků..

4.3.1.            Zkrácený pracovní úvazek.

4.3.2.            Pružné rozvržení pracovní doby.

4.3.3.            Jiné typy alternativních pracovních úvazků..

4.3.4.            Využívání flexibilních pracovních úvazků v ČR a EU v praxi

5.         SLADĚNÍ RODINY A KARIÉRY V EU a ČR..

5.1.               Faktory ovlivňující účast rodičů na pracovním trhu..

5.1.1.            Rodiče a jejich faktory.

5.1.2.            Faktory na straně státu..

5.1.3.            Faktory na straně zaměstnavatelů..

5.2.               Faktory v státech EU..

6.         „PRO-RODINNÝ BALÍČEK“

7.         SHRNUTÍ I. ČÁSTI

ČÁST II. - Emperický průzkum..

8.         CÍL PRŮZKUMU..

8.3.               Pracovní hypotézy.

8.4.               Použité metody, techniky a postupy.

8.5.               Harmonogram postupu..

8.6.               Základní popis zkoumaného souboru..

8.7.               Analýza dat

8.8.               Interpretace výsledků..

8.9.               Formulace dílčích závěrů..

ZÁVĚR..

SEZNAM POUŽITÉ ČESKÉ LITERATURY A PRAMENŮ: I

SEZNAM POUŽITÉ ZAHRANIČNÍ LITERATURY A PRAMENŮ: VII

SEZNAM TABULEK: VIII

SEZNAM PŘÍLOH: X

   

Zpět

Novinky

Další vládou chystané změny u nemocenské, které zvýší cenu práce.....

16.11.2010 19:22
Vláda chystá návrh, který zruší nárok zaměstnavatelů si za platby nemocenské svým zaměstnancům do 20 dnů nemocenské, provést odečet z odvodu sociálního pojistného státu. Což bylo do konce roku možné. .......článek se připravuje.......
>>

Co přinesou novely schválené sněmovnou?

04.11.2010 07:00
 Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení dvě důležité novely zákona - novelu zákona o stavebním spoření a novelu zákona o daních z příjmů , Co tyto změny přinesou v praxi?     Změny v zákoně o nemocenském pojištění Změny se dotknou i dočasné pracovní neschopnosti. Dosud během...
>>

eu-alternativni-formy-pracovnich-uvazku

09.10.2010 11:28
Článek je přesunut v otázkách a odpovědích a pojednává se o něm v BP.....
>>

Rodinná politika

01.10.2010 10:54
 K támatu více v rubrice: aktuálně z tiskovin...
>>

E-shop Emzda v provozu

17.09.2010 10:54
E-shop Emzda 14.05.2010 16:15 V provozu je a E-shop Emzda, kde naleznete ke koupi použité studijní materiály, BP a jinou literatutu z Univerzity Jana Amose Komenského atd. Odkaz je zde: emzda.webnode.cz/   
>>

Zbývající dovolená - co je pro matky finančně nejvýhodnější variantou před nástupem na PPM?

15.09.2010 10:28
Prosím o váš názor. Co si myslíte, že je finančně výhodnější pro budoucí matky. Čerpat nebo si nechat proplatit zbývající dovolenou před nástupem na PPM? Diskutujte zde,a nebo emailujte na emzda@email.cz  
>>

Bakalářskou práci Alternativní typy .... je možno si prohlédnout a nebo zakoupit ve formátu PDF.v sekci ESHOP

30.07.2010 13:01
V současnosti je možné si BP pouze zakoupit v e-shopu, a nebo prohlédnout si její obsah v rubrikách, odkaz je zde.
>>

Nová anketní otázka na téma zvyšování platu/ mzdy...

28.05.2010 08:36
>>

E-shop Emzda

14.05.2010 16:15
NOVINKA!!! Připravuje se rubrika E-shop emzda, kde naleznete ke koupi použité studijní materiály z Univerzity Jana Amose Komenského atd. Odkaz je zde: Eshop Emzda a pokud nefunguje zkuste: https://www.emzda.cz/e-shop-emzda/      
>>

Nabídka pracovních pozic

10.05.2010 13:41
 V rubrice volná místa naleznete popis pracovních pozic, které poptávají naši klienti. Na tomto odkazu: https://cms.emzdy.webnode.cz/hledame-zamestnance/
>>
<< 1 | 2 | 3 >>

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.