Zpracujeme Vaše mzdové účetnitví a personalistiku

Bakalářská práce na téma Alternativní typy pracovních úvazků jako aktivní nástroj politiky zaměstnanosti a sladění profese a kariéry ... /EN/ Alternative types of working time as an active instrument of employment..

05.11.2009 15:07

V této práci je popsána funkce současného systému v oblastech, které se dotýkají rodičů a rovněž se snaží být příručkou pro přehlednější orientaci v dané problematice a s ní související legislativou.

Vypracovanou práci lze na požádání zaslat prostřednictvím emailu emzda@email.cz , citovat pouze se svolením autorky. 

 

Anotace

            Cílem této bakalářské práce je deskripce současných opatření v systému státní podpory pro rodiny s malými dětmi, která mají významnou roli pří slaďování rodiny a zaměstnání. Rovněž popisuje další faktory ovlivňující užití alternativních pracovních forem jako účinného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, který zvýší zaměstnanost této skupiny. Stanovené hypotézy v průzkumné části jsou ověřovány za pomoci dotazníkového šetření. Tento kvantitativní průzkum se použije pro ilustraci odvozených závěrů.

 

Klíčové pojmy

 flexibilní pracovní doba,

mateřská a rodičovská dovolená

péče o děti,

potřeby rodičů – matek,

rodinná politika,

sladění rodinného a pracovního života.


 

 

Description

            The aim of thesis is a description of existing measures in the system of state aid for families with children. These measures have an important role in balancing the family and employment. It also describes the other factors affecting the use of alternative forms of employment as an effective instrument of active employment policy to increase employment of this group. The hypotheses of the research are examined with the help of questionnaire survey. The quantitative survey is used to support the conclusions derived.

 

Key data

Active employment policy

Balancing family life and work

Children under four years

Family policy

Flexible working hours

Childcare

Maternity and parental leave

Needs of parents – mothers


 

OBSAH práce: 

 

ÚVOD..

ČÁST I. - Teoretická východiska.

1.         RODINA A JEJÍ VÝZNAM..

2.         POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

2.1.               Realizace politiky zaměstnanosti rodičů v EU a ČR..

2.2.               Rodiče a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

2.3.               Financování APZ v ČR..

2.4.               Současný stav na trhu práce z pohledu rodiče v EU..

3.         STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA RODIN A DĚTÍ

3.1.               Aktuální opatření spadající do rámce pro-rodinné politiky (od 1. ledna 2009)

3.2.               Finanční podpora rodin..

3.2.1.            Rodičovský příspěvek – přímá finanční podpora.

3.2.2.            Porodné – přímá finanční podpora.

3.2.3.            Daňová zvýhodnění a slevy pro rodiny s nezletilými dětmi – nepřímá finanční podpora 

3.3.               Nefinanční aktivity k podpoře rodiny v rámci sociálního zabezpečení

3.4.               Slučitelnost profesních a rodinných rolí

3.4.1.            Opatření ke zvýšené ochraně a zvýhodnění žen- matek          a mužů- otců v souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péčí o dítě.

3.4.2.            Služby péče pro děti do tří let věku..

4.         PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY A JEJICH MODIFIKACE..

4.1.               Pracovní podmínky v platné legislativě.

4.2.               Nevýhody a výhody flexibilních pracovních úvazků..

4.3.               Typy flexibilních forem pracovních úvazků..

4.3.1.            Zkrácený pracovní úvazek.

4.3.2.            Pružné rozvržení pracovní doby.

4.3.3.            Jiné typy alternativních pracovních úvazků..

4.3.4.            Využívání flexibilních pracovních úvazků v ČR a EU v praxi

5.         SLADĚNÍ RODINY A KARIÉRY V EU a ČR..

5.1.               Faktory ovlivňující účast rodičů na pracovním trhu..

5.1.1.            Rodiče a jejich faktory.

5.1.2.            Faktory na straně státu..

5.1.3.            Faktory na straně zaměstnavatelů..

5.2.               Faktory v státech EU..

6.         „PRO-RODINNÝ BALÍČEK“

7.         SHRNUTÍ I. ČÁSTI

ČÁST II. - Emperický průzkum..

8.         CÍL PRŮZKUMU..

8.3.               Pracovní hypotézy.

8.4.               Použité metody, techniky a postupy.

8.5.               Harmonogram postupu..

8.6.               Základní popis zkoumaného souboru..

8.7.               Analýza dat

8.8.               Interpretace výsledků..

8.9.               Formulace dílčích závěrů..

ZÁVĚR..

SEZNAM POUŽITÉ ČESKÉ LITERATURY A PRAMENŮ: I

SEZNAM POUŽITÉ ZAHRANIČNÍ LITERATURY A PRAMENŮ: VII

SEZNAM TABULEK: VIII

SEZNAM PŘÍLOH: X

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.